Tarcza antykryzysowa 1.0 - Kancelaria Transportowa LEGALTRUCK

Tarcza antykryzysowa 1.0

Tarcza antykryzysowa 1.0 wraz z wybranymi elementami ustawy antykryzysowej.

SKORZYSTANIE Z POMOCY nr 1 – Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Art.15g) Przyznanie świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z środków FGŚP  na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników  objętych przestojem ekonomicznym  albo obniżonym wymiarem czasu pracy, m.in. umowa o pracę , umowa zlecenie)

 1. Miejsce złożenia wniosku

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Wojewódzki Urząd Pracy lub Powiatowy Urząd Pracy (Instytucje, do których należy złożyć wniosek mogą zostać dodane na drodze rozporządzenia)

 1. Wymogi jakie należy spełnić
 • Niezaleganie z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec US oraz z zapłatą składek ZUS do końca III kwartału 2019r. – nie dotyczy przedsiębiorców, którzy zawarli umowy z ZUS lub US w sprawie spłaty zadłużenia i się z niej wywiązują (spłacają w terminie)
 • Po dniu 01.01.2020r. obrót w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku obniżył się co najmniej 15% w porównaniu do łącznych obrotów z tego samego okresu roku poprzedniego (może to być dowolny okres  60 dni następujących po sobie)

Przykład: Składamy wniosek 5 kwietnia 2020r. porównując okres od 02.02.2020r do 01.04.2020r (60 dni) następujących po sobie)

 • Po dniu 01.01.2020r. obrót w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca od dnia poprzedzającego złożenia wniosku obniżył się o co najmniej 25% w porównaniu do miesiąca poprzedniego (może to być dowolny okres 30 dni następujących po sobie )
  Przykład: Składamy wniosek 5 kwietnia  porównując miesiąc  od 06.03.2020 do 04.04.2020 z miesiącem od 06.02.2020r do 05.03.2020r
 • Warunki i tryb wykonania pracy okresie zagrożenia ekonomicznego lub przestoju w pracy ustalone jest poprzez porozumienie między pracodawcą a pracownikami.

Porozumienie powinno zawierać takie informacje jak:

– grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,

– obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący  pracowników.

– okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru pracy.

Kopię porozumienia zmieniającego należy przekazać do właściwego Okręgowego Inspektora Pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

 1. Wykluczenia:

– najprawdopodobniej przedsiębiorcy, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w okresie porównanych obrotów,

– z tego świadczenia nie mogą  skorzystać firmy u których zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości,

– przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie wyłącznie w przypadku , jeśli nie  uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym:

– Dofinansowanie na składki społeczne pracowników od wysokości przyznanego świadczenia,
– Dofinansowanie wynagrodzenia brutto w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia z pracę, to jest 1300zl z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy ( np. ½ etatu to 1300zł, a połowa dofinansowania do tego etatu wynosi 650zł; przy ¼ etatu  dofinansowanie wyniesie 650/3-325zł).

Przykład: Pracownik objęty przestojem ekonomicznym zarabia na pełen etat 6000zł brutto na podstawie umowy o pracę, z tej kwoty pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 1300,00zł

Uwagi  do wynagrodzenia pracownika objętego  przestojem ekonomicznym:

– Wynagrodzenie „przestojowe” może zostać obniżone  nie więcej niż o 50%, jednak nie może być niższe  niż minimalne wynagrodzenie (pełny etat w 2020r.-2600zł brutto) za prace z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przykład: Pracownik zarabia 4800zł brutto będąc zatrudnionym na pełny etat, jego wynagrodzenie „przestojowe” może zostać  ograniczone do 2600zł brutto (kwota minimalnego wynagrodzenia). Pracownik zarabia 4000 zł brutto będąc zatrudnionym na pół etatu , jego wynagrodzenie „przestojowe” może zostać ograniczone do 2000zł brutto (dofinansowanie do takiego wynagrodzenia wynosi 650zł).

– Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc  złożenia wniosku było wyższe niż 15.595,74 zł (gdy zostanie obwieszczone przeciętne wynagrodzenie za I kwartał 2020r. przez  Prezesa GUS, kwota ta ulegnie zmianie),

– Dofinansowanie przysługuje przez okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

– Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika wykonującego prace w warunkach zagrożenia ekonomicznego – obniżenie etatu:
Dofinansowanie wynagrodzenia do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 2080zł (gdy zostanie obwieszczone przeciętne wynagrodzenie za I kwartał 2020r. przez Prezesa GUS, kwota ta ulegnie zmianie)

Przykłady: Pracownik zarabiający 3000zl brutto zatrudniony na pełny etat otrzymuje decyzję o obniżeniu etatu do 4/5, czyli 2400zł, z czego przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie w wysokości 2080zł. Pracownik zarabiający 5000zł brutto zatrudniony na ½ etatu nie może mieć pomniejszonego wynagrodzenia, pracodawca otrzyma dofinansowanie  wysokości 2080zł.

Uwagi do wynagrodzenia pracownika:

– Obniżenie wymiaru czasu pracy 0 20%, nie więcej niż do polowy etatu, z takie wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy ( np.: na ½ etatu nie może być niższe niż 1300zł, na ¼ etatu nie można obniżyć wynagrodzenia, gdyż byłoby niższe niż pół etatu),

Przykłady: Pracownikowi  zatrudnionemu na pełny etat nie może zostać obniżony etat na 4/5. Pracownikowi zatrudnionemu  na ¼ etatu nie można obniżyć wymiaru czasu pracy.

– Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było wyższe niż  15.595,74 zł (gdy zostanie obwieszczone przeciętne wynagrodzenie za I kwartał 2020r. przez  Prezesa GUS, kwota ta ulegnie zmianie),

– Dofinansowanie przysługuje przez okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku,

– Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników z zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.


SKORZYSTANIE Z POMOCY nr 2 – Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia przez starostę w przypadku spadku obrotów z działalności o odpowiednio 30%, 50%, 80% – bez wprowadzania przestoju ekonomicznego lub redukcji wymiaru czasu pracy (art. 15zzb)

 1. Miejsce złożenia wniosku:

Powiatowy Urząd Pracy – zostanie ogłoszony nabór, uważnie należy śledzić stronę właściwego PUP

 1. Wymogi:
 • niezaleganie z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec US oraz z zapłatą składek ZUS do końca III kwartału 2019r. – nie dotyczy przedsiębiorców, którzy zawarli umowy z ZUS lub US w sprawie spłaty zadłużenia i się z niej wywiązują (spłacają w terminie)
 • z tego świadczenia nie mogą skorzystać firmy u których zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości,
 • przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.
 • Spadek obrotów gospodarczych : zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego (tak samo jak w poprzednich przykładach nie chodzi o miesiące kalendarzowe, tylko okres poprzedzający dzień złożenia wniosku)

Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o:

– co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

– co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

– co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika

UWAGA!: WE WSZYTSKICH DOFINANSOWANIACH MIEJSC PRACY ISTNIEJE OBOWIĄZEK UTRZYMANIA PRACOWNIKÓW, PO ZAKOŃCZENIU DOFINANSOWANIA PRZEZ OKRES RÓWNY POBIERANIU DOFINANSOWANIA – CZYLI 3 MIESIĄCE DOFINANSOWANIA – PRACOWNIK PRACUJE KOLEJNE 3 MIESIĄCE PO USTANIU DOFINANSOWANIA  -W PRZECIWNYM WYPADKU ZWRACAMY DOFINANSOWANIE PROPORCJONALNIE!


SKORZYSTANIE Z POMOCY nr 3: Dofinansowanie części kosztów stałych przedsiębiorcy będącego Osobą fizyczną nie zatrudniającego pracowników (Art.15 zzc)

 1. Miejsce i termin złożenia wniosków

Powiatowy Urząd Pracy ze względu na miejsce prowadzenia działalności– od dnia ogłoszenia naboru (instytucje, do których należy złożyć wniosek mogą zostać dodane na drodze rozporządzenia)

 1. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o :
 • wystąpienie spadku obrotów (więcej opisane w dofinansowaniu i wymogach)Tarcza antykryzysowa 1.0
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
 • niezaleganie z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec US oraz z zapłatą składek ZUS do końca III kwartału 2019r.,
 • przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 • numerze rachunku bankowego
 • należy zawrzeć klauzurę o treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 1. Dofinansowanie i wymogi:

– od 01.01.2020r. obrót w ciągu  dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku obniżył się  co najmniej o 30% w porównaniu do łącznych obrotów z tego samego okresu roku poprzedniego (może to być dowolny okres 60 dni następujących po sobie) – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia wypłacanego miesięcznie – 1.300zł,

– po dniu 01.01.2020r. obrót w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku obniżył się o co najmniej 50% w porównaniu do łącznych obrotów z tego samego okresu roku poprzedniego (może to być dowolny okres 60 dni następujących po sobie) – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia wypłaconego  miesięcznie – 1820zł,

– od 01.01.2020r. obrót w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku obniżył się  co najmniej o 80 % w porównaniu do łącznych obrotów z tego samego okresu roku poprzedniego(może to być dowolny okres 60 dni następujących po sobie) – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 % kwoty minimalnego wynagrodzenia wypłaconego miesięcznie – 2340zł,

* składanie comiesięcznych oświadczeń  o prowadzeniu działalności w danym miesiącu.

 1. Ograniczenia:
 • dofinansowanie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (może zostać przedłużony na drodze rozporządzenia)
 • prowadzenie działalności gospodarczej dwa razy dłużej niż trwa okres dofinansowania – liczone od momentu przyznania dofinansowania (OKRES DOFINANSOWANIA + TAKI SAM KOLEJNY OKRES)
 • przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały sfinansowane albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

SKORZYSTANIE Z POMOCY nr 4: Pożyczka  na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej mikro-przedsiębiorcy w wysokości 5000zł ( Art. 15zzd, art.31q)

 1. Miejsce złożenia wniosku

Powiatowy urząd pracy  za względu  na miejsce prowadzenia działalności – od dnia ogłoszenia naboru (instytucje, do których należy złożyć wniosek  mogą zostać dodane na drodze rozporządzenia)

 1. Wymogi:
 • Status mikro-przedsiębiorcy (Prawo Przedsiębiorców)-głównie kryterium mniej niż 10 pracowników,
 • Prowadzenie działalności przed dniem 01.03.2020r.
 • We wniosku o pożyczkę oświadczamy o stanie zatrudnienia za dzień 29.02.2020r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • Wniosek o pożyczkę musi zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • można składać elektronicznie przez: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

wymagany podpis elektroniczny lub Epuap

 1. Pożyczka:
 • Do wysokości 5000zł
 • Oprocentowanie stałe – w skali roku 0,05 stopa redyskonta weksli,

Przykład: Pożyczka 5000zł udzielona na 180 dni (5000x180x0,05): 365= 123,29 zł

 • Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy,
 • Pierwsza rata wraz z odsetkami może zostać zapłacona po 3 miesiącach od udzielenia pożyczki
 1. Umorzenie pożyczki

Na wniosek! (to ważne) pożyczka ulega umorzeniu pod warunkiem, że nie zmniejszy się stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy  w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29.02.2020r – we wniosku  umieszczamy oświadczenie o nie zmniejszeniu się stanu zatrudnienia,

– Wniosek o umorzenie musi zawierać klauzule o treści: : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


SKORZYSTANIE Z POMOCY nr 5: Zwolnienie płatnika ze składek ZUS  od 01.01.2020 do 31.05.2020 ( Art. 31zo)

 1. Miejsce złożenia wniosku:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do 30 czerwca 2020r.

 1. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ) powinien zawierać:
  – Imię i nazwisko, nazwę skróconą
  – Numer PIN i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię dowodu osobistego, albo paszportu
  – Adres do korespondencji
  – Wszystkie informacje mające kluczowy wpływ na przyznanie zwolnienia ze składek
  – Podpis wnioskodawcy
  – W przypadku przedsiębiorcy opłacającego składki tylko z siebie należy dołączyć oświadczenie potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu , za który jest składany wniosek przychodu z działalności nie wyższego niż 3-krotnośc prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za 2020r. ( 5227złx3=15681zł) wraz   zawarta klauzulą  o treści: : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 1. Składki za pracowników, osoby współpracujące:
 • Wymogi
  Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych na dzień 29.02.2020r (maksymalnie 9 zgłoszonych pracowników))
  – Składanie deklaracji rozliczeniowych ZUS ,
  – Zgłoszenie do ZUS jako płatnik składek przed 1 lutego 2020r.
 • Zwolnienie
  Z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy , Fundusz gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne z okres od dnia 1 marca 2020r do dnia 31 maja 2020r.
 • Ograniczenia:

– Zwolnienie dotyczy ubezpieczonych zgłoszonych przed dniem 1 lutego 2020r.
– Od osób współpracujących , zatrudnionych na umowy agencyjne, umowy zlecenia zwolnieniu podlegają składki ustalone od najniższej podstawy wymiaru tych składek.

 1. Składki pracodawcy opłacającego składki tylko za siebie:
 • Wymogi:

– Prowadzenie działalności przed 1 lutym 2020r
– Dotyczy osoby opłacającej wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy również przedsiębiorców zatrudniających osoby na umowę o dzieło, od której nie opłacamy składek),

– Składanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (chyba, ze jesteśmy zwolnieni)

– przychodów w pierwszym miesiącu , w którym ubiegamy się o zwolnienie nie przekroczył 3–krotności prognozowanego  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020r. czyli kwoty 15681zł.

 • Zwolnienie:

Z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy należne z okres od dnia 1 marca 2020r do 31  maja 2020r.

 • Ograniczenia:

– Zwolnieniu podlegają składki od obowiązującej ja najniższej podstawy wymiaru składek.

 

Informacja ogólna:

wniosek może zostać złożony drogą elektroniczną  (opatrzony podpisem kwalifikowanym, podpisem ePUAP, albo podpisem osobistym) lub w formie dokumentu papierowego,
Zwolnienie zostaje przyznane dopiero wtedy , gdy ZUS otrzyma deklarację rozliczeniowe za miesiąc marzec , kwiecień, maj 2020r.
ZUS poinformuje nas o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek w ciągu 30 dni od upływu wymiaru złożenia deklaracji rozliczeniowej za miesiąc, którego dotyczy zwolnienie z opłacania składek.
Osoba, która założyła profil na platformie ZUE PUE, decyzje otrzyma do swojej skrzynki odbiorczej, Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (niestety podatnicy CIT zostali pominięci).

PROSZĘ NIE ODKŁADAĆ ZŁOŻENIA WNIOSKÓW DO CZERWCA MIMO USTAWOWEGO TERMINU PONIEWAŻ Z INFORMACJI ZUS INFOLINII WYNIKA ,ŻE ZŁOŻENIE WNIOSKU W KWIETNIU JEST MOŻLIWE WTEDY ZWOLNIENIE ZA MARZEC , KWIECIEŃ , MAJ . JEŻELI ZŁOŻYMY W MAJU : TO TYLKO KWIECIEŃ I MAJ , A W CZERWCU TYLKO ZA MAJ. I PAMIĘTAJMY ABY MIMIO NIEROZPATRZENIA WNIOSKU NIE PŁACIĆ ZUS !!!! BO ZWOLENIENIU PODLEGAJĄ TYLKO SKŁADKI NIEZAPŁACONE – JEŻELI ROZPATRZĄ NEGATYWNIE TO WTEDY ZAPŁACIĆ TREZEB BĘDZIE Z ODSETKAMI.


SKORZYSTANIE Z POMOCY nr 6: Zwolnienie z opłacania składek KRUS za II kwartał 2020r. ( Art. 31zz)

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników zwalnia się z opłacania składek  na to ubezpieczenie za II kwartał 2020r. Zwolnienie to nie wiąże się z jakimikolwiek czynnościami.


SKORZYSTANIE Z POMOCY nr 7: Świadczenie postojowe (art.15zq)

 1. Miejsce złożenia wniosku:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych właściwy dla przedsiębiorcy

 1. Wymogi:

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej (również umowy zlecenia i agencyjne). Przysługuje ona osobie, która:

– nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,

– rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

– nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

– zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

 1. Informacje:

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% (2080 zł) kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę  ustalanego  na  podstawie  przepisów  o minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę, obowiązującego  w 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.( dla przedsiębiorców na karcie podatkowej 50% (1300 zł) kwoty minimalnego wynagrodzenia),

Aby otrzymać świadczenie postojowe musisz złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-D)

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek możesz przekazać:

– drogą elektroniczną przez PUE ZUS
– drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej)
– za pośrednictwem poczty,
– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)

Wniosek należy pobrać ze strony : swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza

złożenie najpóźniej 3 miesiące od miesiąca , w którym został zniesiony stan epidemii, przy czym znowu ważne jest ,żeby składać wnioski na bieżąco!

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki