Dokumentacja kadrowa - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Dokumentacja kadrowa

Opis usługi:
Usługa polega na początkowym audycie dokumentacji klienta, następnie uzupełniamy dokumentację o ewentualne braki i na bieżąco dosyłamy odpowiednie dokumenty a na życzenie klienta prowadzimy pełną dokumentację kadrową w firmie.

Dodatkowe informacje:
Z momentem zawarcia umowy o pracę z pracownikiem dla pracodawcy rozpoczyna się czas, w którym powinien pamiętać o wielu ważnych kwestiach. Przede wszystkim musi zaprowadzić dla każdego pracownika oddzielnie akta osobowe. Dotyczy to każdego pracownika, bez względu na rodzaj umowy o pracę oraz wymiar czasu pracy.

W aktach osobowych pracownika muszą być gromadzone wszystkie dokumenty związane z aktywnością zawodową pracownika, a po jej zakończeniu – przechowywane w odpowiedni sposób. Zakres obowiązków związanych z nawiązaniem stosunku pracy, jego przebiegiem i zakończeniem określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).
Akta osobowe dzielą się na 4 części:

  • część A – powinny znaleźć się oświadczenia lub dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie oraz skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich z poprzednich okresów zatrudnienia,
  • część B – ta część dotyczy oświadczeń lub dokumentów dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,
  • część C – W tej części mają znaleźć się oświadczenia lub dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy,
  • część D - w tej części ma się znaleźć odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki