Już od 29 lipca 2022 r. nowe wnioski o pracę dla cudzoziemców - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Już od 29 lipca 2022 r. nowe wnioski o pracę dla cudzoziemców

Już od 29 lipca 2022 r. nowe wnioski o pracę dla cudzoziemców

Już od 29 lipca będą obowiązywać nowe wzory wniosków o zezwolenia na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Warto zapoznać się z nowymi drukami i zmienionymi zasadami ubiegania się o zezwolenie na pracę cudzoziemców.

Wspomniane zmiany wzorów wniosków o zezwolenia na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wynikają z nowego Rozporządzenia  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Choć znowelizowane rozporządzenie bazuje na istniejących przepisach to jednak wprowadza pewne nowe rozwiązania. Ich zadaniem jest przede wszystkim ułatwienie organom administracji prowadzenie procedur wydawania zezwoleń na pracę a także dokonywania wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Oprócz tego nowe regulacje doprecyzowują także kwestie wspomnianych postępowań z uwzględnieniem innych przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców lub potrzeby praktyki.

Choć pozornie wydaje się być to zmiana na lepsze, bo usprawniająca proces wydawania zezwoleń, to jednak, jak zwykle na początku, nowe przepisy mogą wprowadzić nieco chaosu organizacyjnego. Problemy dotkną w szczególności pracodawców oraz ich pełnomocników, którzy w związku ze zmianami w przepisach będą zmuszeni przygotować nowe formularze wniosków. Oprócz tego niezbędne będzie zebranie dodatkowej dokumentacji, która pozwoli uzyskać odpowiednie zezwolenia.

Czego więc będą dotyczyć zmiany wprowadzone nowym Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi? Warto tu zaznaczyć kilka najważniejszych obszarów, które obejmą zmiany. Rozporządzenie, które weszło w życie 29 lipca 2022 roku doprecyzowało sposób składania wniosków i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w postaci elektronicznej. Możliwość taka zostanie udostępniona jedynie przy pomocy systemu teleinformatycznego, który obecnie znany jest jako system na portalu praca.gov.pl. Zniesione zostaną także inne funkcjonalności takie jak np. złożenie wniosku lub oświadczenia za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej właściwego organu.

Kolejny obszar zmian dotyczy postępowania w sprawie o wydanie informacji starosty w obrębie kierowania przez urząd pracy do pracodawcy kandydatów spełniających określone wymagania, czy doprecyzowania względów formalnych dotyczących informacji starosty. Dalsze zmiany wiążą się z określeniem nowego wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Nowy wzór druku nakłada wymóg podania większej ilości danych, które nie były dotychczas wymagane. Są to takie dane jak:

  • numer (identyfikacyjny) informacji starosty,
  • nazwa i kod zawodu właściwego dla stanowiska pracy cudzoziemca (zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy dostępnej na stronie psz.praca.gov.pl),
  • funkcja osoby podpisującej wniosek (np. członek zarządu, prokurent, pełnomocnik).

Nowe przepisy określają także nowy wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwoleń na pracę. Uaktualnione wnioski wymagają podania danych w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas. W efekcie wnioski te będą odpowiadać wzorom wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. W zmianach określono także nowy wzór oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Tu z kolei modyfikacja druku wiązała się z koniecznością dostosowania go do regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej m.in. zniesiono możliwości wskazania w oświadczeniu cząstkowych okresów pracy. Wymagane będzie także podanie zakresu podstawowych obowiązków na stanowisku pracy cudzoziemca.

W dalszej kolejności obszar zmian obejmuje kwestie oświadczeń o niekaralności w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę oraz przedłużeń takich zezwoleń. To samo dotyczy również oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Na koniec należy także pamiętać, że nowelizacje wchodzące w życie 29 lipca tego roku obejmą także zmiany w zakresie dokumentacji jaka jest wymagana w celu uzyskania zezwolenia na pracę, przedłużenia tych zezwoleń i oświadczeń. Dla przykładu po zmianach wymagane będzie dołączanie do wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej jedynie kopii lub skanów dokumentów. Przedstawienie oryginału będzie wymagane jedynie na żądanie organu. Oprócz tego zniesiono wymóg dołączenia do wniosku kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy, będącego osobą fizyczną.

W przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowych przepisów a więc 29 lipca 2022 roku obowiązywać będą dotychczasowe przepisy. Uwzględniono również możliwość użycia informacji starosty wydanych w oparciu o przepisy dotychczasowe w odniesieniu do nowych postępowań.

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki