Jakich formalności dopełnić aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego? - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Jakich formalności dopełnić aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Prawo krajowe i unijne bardzo precyzyjnie reguluje wymogi jakim muszą sprostać przedsiębiorcy chcący realizować przewozy drogowe. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i rozporządzenie (WE) nr 1071/2009, które regulują zasady wykonywania transportu drogowego. Każdy chcący rozpocząć działalność zarobkową jako przewoźnik drogowy znajdzie w nich niezbędne informacje o tym czym jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego a także jak je zdobyć i na jakich zasadach. Wyjaśniamy jak w 2023 roku wyglądają formalności związane z uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego a licencja wspólnotowa 

Aby móc wykonywać zarobkowy transport drogowy na terenie Polski niezbędne jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Mówią o tym jasno zapisy art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. Zezwolenie to daje uprawnienia do legalnego wykonywania przewozów drogowych, zarówno osób jak i rzeczy, jednak wyłącznie na terenie Polski. Zezwolenie to wydawane jest na czas nieoznaczony.

W przypadku chęci realizacji międzynarodowego transportu drogowego niezbędne jest uzyskanie licencji wspólnotowej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami licencja wspólnotowa jest udzielana przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a więc to obowiązujące na terenie Polski.

Trzeba jednak pamiętać, że zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencja wspólnotowa to dwa różne dokumenty, które pozwalają na wykonywanie działalności przewozowej na terenie swojego kraju lub całej Unii Europejskiej. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego to dokument wydawany przez krajowy organ administracji, który umożliwia wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w danym kraju. W Polsce wydaje je Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Aby otrzymać takie zezwolenie, przewoźnik musi spełnić szereg wymagań, takich jak posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, posiadanie niezbędnych środków transportu oraz wykazanie, że spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa transportu drogowego. Natomiast licencja wspólnotowa, zwana również licencją euro, to dokument umożliwiający wykonywanie działalności przewozowej na terenie całej Unii Europejskiej.

Od 2023 roku w przepisach zaszła jednak pewna zmiana w zakresie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej. Wraz z nowym rokiem zezwolenia te wymagane są także od przewoźników realizujących transport rzeczy busami od 2,5 do 3,5 tony na terenie Unii Europejskiej. Wcześniej obowiązek legitymowania się tymi dokumentami leżał jedynie po stronie przewoźników działających w transporcie ciężkim, czyli powyżej 3,5 tony.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w myśl przepisów obowiązujących od 2023 roku

Lista konkretnych wymogów jakie musi spełnić przedsiębiorca aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego znajduje się w art. 5 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym oraz art. 5-8 rozporządzenia nr 1071/2009. Należą do nich obowiązek:

 • posiadania rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich,
 • cieszenia się dobrą reputacją,
 • posiadania odpowiedniej zdolności finansowej,
 • posiadania wymaganych kompetencji zawodowych. 

Oprócz tego przedsiębiorca ma obowiązek wyznaczenie tzw. zarządzającego transportem a więc osoby fizycznej, która będzie mogła wykazać się dobrą reputacją a oprócz tego będzie spełniała wymogi dotyczące kompetencji zawodowych. Oprócz tego osoba wyznaczona na zarządzającego transportem będzie musiała:

 • mieć rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem. Związek ten może dotyczyć bycia pracownikiem, dyrektorem, właścicielem albo też udziałowcem lub osobą zarządzającą firmą;
 • w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać operacjami transportowymi danego przedsiębiorstwa;
 • posiadać miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

Dopiero spełnienie wszystkich powyższych warunków pozwala na wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Na czym polega i jakie kwoty obejmuje warunek posiadania odpowiedniej zdolności finansowej

Warunek posiadania odpowiedniej zdolności finansowej jest jednym z ważniejszych jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Kwestię tą precyzuje art. 7 rozporządzenia nr 1071/2009 uwzględniając zarówno przewoźników w transporcie ciężkim, powyżej 3,5 tony, jak i przewoźników obsługujących transport busami od 2,5 do 3,5 tony.

Zdolność finansowa przewoźników w transporcie ciężkim (powyżej 3,5 tony)

Odmiennie wygląda wymóg posiadania odpowiedniej zdolności finansowej w przypadku przewoźników w transporcie ciężkim jak i w przypadku tzw. busiarzy. Ta pierwsza grupa musi wykazać, że każdego roku dysponuje odpowiednim kapitałem i rezerwami finansowymi. Kwoty wymagane od przewoźników w transporcie ciężkim wynoszą:

 • 9 000 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; 
 • 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony; 
 • 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Kwoty określane są na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub osobę upoważnioną do wykonywania tego typu działań.

Zdolność finansowa przewoźników w transporcie od 2,5 do 3,5 tony

Choć wymagane kwoty zabezpieczenia finansowego w transporcie do 3,5 tony są nieco mniejsze to jednak również są one wymagane od przewoźników. Przedsiębiorcy zajmujący się realizacją transportu z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 tony do 3,5 tony muszą, każdego roku, wykazać zabezpieczenie finansowe na poziomie:

 • 1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd; 
 • 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Podobnie jak w przypadku transportu ciężkiego, wyliczeń dokonuje się w oparciu o roczne sprawozdania finansowe poświadczone przez audytora lub upoważnioną osobę. Kapitał i rezerwy finansowe muszą być aktualizowane co roku.

Organ wydający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Ubiegając się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, warto wiedzieć kto wydaje niezbędne pozwolenia i dokumenty. Uprawnienia zarówno do wydawania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jak i do jego cofnięcia z reguły posiada starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy wskazanej w KRS lub adresu stałego miejsca wykonywania działalności, określonego w CEIDG. W określonych przypadkach zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego może także wydać Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Dotyczy to jednak sytuacji gdy przedsiębiorca stara się o licencję wspólnotową a dotychczas nie występował z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez starostę. 

Jakie są koszty wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w 2023 r.?

Udzielenie przedsiębiorcy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wiąże się również z pewnymi wydatkami, o których warto pamiętać. W 2023 roku koszt wspomnianego zezwolenia to 1000 zł. Dodatkowo we wniosku zgłasza się liczbę pojazdów, którymi transport będzie realizowany i do wspomnianej sumy 1000 zł należy doliczyć po 100 zł za każdy zgłaszany pojazd. Oprócz tego dodatkowej opłacie podlega uzyskanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu wymienionego we wniosku i jest to kwota 10 zł za każdy wypis. Opłaty powinny zostać dokonane na konto starostwa powiatowego właściwego do wydania zezwolenia. Dodatkowy koszt ponoszą jeszcze przedsiębiorcy reprezentowani przez pełnomocnika. Wiąże się on z koniecznością opłacenia opłaty skarbowej, która wynosi 17 zł.

Jakie formalności spełnić występując z wnioskiem o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego? 

Ubieganie się o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego to nie tylko koszty i sprawy finansowe. To również obowiązek spełnienia szeregu wymogów formalnych oraz ich udokumentowania. Najważniejszym jest konieczność złożenia wniosku. Wniosek może zostać złożony w postaci pisemnej, a więc papierowej lub też w wersji elektronicznej. Niezależnie od wybranej opcji wniosek zawiera:

 • informację o wpisie do CEIDG albo numer w KRS, jeżeli są wymagane; 
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę określoną w KRS albo CEIDG oraz adresy lokali, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego; 
 • określenie rodzaju transportu drogowego; 
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009; 
 • określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji wspólnotowej; 
 • w przypadku licencji wspólnotowej – określenie czasu, na który ma być ona udzielona.

Poza tymi niezbędnymi informacjami, do wniosku należy także dołączyć załączniki. Ich lista została szczegółowo określona w art. 7a ust. 3 Ustawy o transporcie drogowym. Do wymaganych załączników należą:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem o uprawnieniu do pełnienia roli zarządzającego transportem,
 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby składającej oświadczenie,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie niezbędnych do udzielenia zezwolenia warunków
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy,
 • dowód uiszczenia niezbędnych opłat. m.in. za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
 • oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa co stanowi spełnienie warunku o dobrej reputacji.

Jak ułatwić sobie drogę do otrzymania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Jedną z najprostszych i jednocześnie najlepszych metod na skrócenie i ułatwienie sobie drogi do otrzymania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest skorzystanie z porady o usług Kancelarii Transportowej LEGALTRUCK. Choć z prawnego punktu widzenia formalności pozostają niezmienne to jednak przedsiębiorca zyskuje spokojną głowę i zdejmuje z siebie odpowiedzialność za dopełnienie wszystkich formalności. Kancelaria Transportowa LEGALTRUCK od lat specjalizuje się w prawie transportowym i obsłudze firm transportowych. Sprawia to, że jesteśmy najlepszym partnerem do rozwijania firmy transportowej już od samych jej początków. Polecamy swoje profesjonalne usługi zapewniając rzeczowe i rzetelne podejście do każdej sprawy.

 

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki